چه کسانی نیاز به عمل برای درمان پارگی رباط صلیبی دارند؟